Regulamin przedszkola Kleksik 2019/2020

 1. Rodzice (prawni opiekunowie), przyprowadzają i odbierają dzieci z  przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 2. Od momentu przekazania przez rodzica (prawnego opiekuna) w sali przedszkolnej dziecka  pracownikowi przedszkola, za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają wykwalifikowani pracownicy przedszkola – do czasu odbioru przez rodzica (opiekuna prawnego).
 3. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny, może ono też być w każdej chwili zmienione lub odwołane.
 4. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 5. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola. W takim wypadku przedszkole również  zobowiązane jest  do podjęcia wszelkich czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi dziecka).
 6. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.
 7. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel czeka z dzieckiem w przedszkolu 1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy Komisariat Policji  o braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 8. W przedszkolu  żaden z nauczycieli ani pracowników administracji nie jest upoważniony do podawania dzieciom leków ani wykonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich.
 9. W sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców (prawnych opiekunów) o jego stanie, a rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 10. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie ratunkowe z równoczesnym powiadomieniem rodziców(opiekunów prawnych).
 11. Do przedszkola przyprowadzane są tylko zdrowe dzieci.
 12. Po chorobie rodzic zobowiązany jest dostarczyć wychowawcy zaświadczenie od lekarza potwierdzające dobry stan zdrowia dziecka.
 13. Na dwór wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości (na życzenie rodzica) pozostawienia dziecka w przedszkolu w czasie rekreacji na świeżym powietrzu.

 

Zadania nauczyciela

 1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków.
 2. Współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania.
 3. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o zestaw  programów wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość.
 4. Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności oraz zainteresowań.
 5. Prowadzi obowiązkowe obserwacje pedagogiczne, mające na celu poznanie dzieci i stymulowanie ich rozwoju.
 6. Nauczyciel ma obowiązek przeprowadzić diagnozę dojrzałości szkolnej dla dzieci 5, 6 letnich. Wyniki diagnoz przedstawia rodzicom.
 7. Nauczyciel ma prawo wyboru Programu Wychowania Przedszkolnego, programu nauczania oraz podręcznika spośród zestawu programów i podręczników dopuszczonych do użytku przez MEN.

 

Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów prawnych)

Rodzice mają prawo do:

 • rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;
 • pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • pomocy w kontaktach ze specjalistami.

 

Na rodzicach dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek:

 • udzielania pełnej informacji o stanie zdrowia dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i funkcjonowanie w grupie;
 • przestrzegania Kodeksu Przedszkola;
 • terminowego uiszczania opłat za przedszkole;
 • niezwłocznego informowania o chorobach, w tym chorobach zakaźnych i zatruciach pokarmowych u dziecka;
 • rodzice dzieci alergicznych są zobowiązani przynieść do Przedszkola  i przekazać wychowawcy zaświadczenie od lekarza o rodzaju alergii jaka występuje u dziecka;
 • rodzice są zobowiązani dostarczać wychowawcy aktualne wyniki badań w kierunku pasożytów raz na kwartał począwszy od września.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza akceptację zamieszczania w Państwa przeglądarce plików cookies.

Zamknij